کارخانه اختصاصی

کارخانه مبلشویی و قالیشویی آبادیان عضو رسمی اتحادیه قالی شویی و ارائه خدمات در زمینه قالیشویی و مبل شویی